asv BLAUW WIT
Opgericht 10 mei 1902
 

ASV BLAUW WIT Nieuws


Terug naar overzicht

04-07-2022

Uitspraak Rechtbank Amsterdam: bestuur ASV Blauw Wit is rechtsgeldig verkozen!

Geachte lezer,

Graag wensen wij u als bestuur van ASV Blauw Wit te informeren over het volgende. Twee ex-bestuursleden Liesbeth Stricker en Luc van Bolderick én een lid Roy Raghoenath (hierna verder te noemen: Eisers) hebben op 6 mei 2022 onder andere onze bestuursleden Ammar Khawaja, Giovanny Sabajo en Hans Fisser gedagvaard in een kortgedingprocedure. De mondelinge zitting heeft plaatsgevonden op 15 juni 2022. Inmiddels heeft de kantonrechter vonnis gewezen op 29 juni 2022. Hieronder volgt een uiteenzetting van de belangrijkste punten uit deze procedure.

Op 4 oktober 2021 heeft op initiatief van de leden een ALV plaatsgevonden ter benoeming van de bestuursleden die nu zijn gedagvaard. Allereerst hebben Eisers bij de rechter aangevoerd dat het bijeenroepen van de ALV op 4 oktober 2021 niet op rechtmatige wijze is geschied. In de dagvaarding van Eisers staat dat de oproeping voor de vergadering d.d. 4 oktober 2021 op de onofficiële website van Blauw-Wit is geplaatst en dat veel leden, met name de oudere leden, die oproeping niet hebben gezien of ontvangen. De Eisers hebben dan ook gevorderd dat het oude bestuur bestaande uit Liesbeth Stricker, Luc van Bolderick en Ben van Nelfen door de rechter wordt aangemerkt als het enige geldige bestuur. Ten aanzien van deze eerste aanvoering heeft de rechter het volgende vermeld:

“Volgens eisers heeft Blauw-Wit op dit moment ongeveer 185 leden. De brief van 31 augustus 2021 is opgesteld namens 30 leden, waardoor is voldaan aan het getalscriterium dat is opgenomen in artikel 15 lid 4 sub a van de statuten. De oproep aan alle leden van 19 september 2021 voldoet voorshands aan de daaraan te stellen eisen. Die oproep is geplaatst op www.asv-blauwwit.nl. Gedaagden hebben aan de hand van een in het geding gebrachte lijst met leden aangetoond dat de oproep per e-mail naar 183 leden is verstuurd. Niet is betwist dat die 183 leden daadwerkelijk lid zijn van Blauw-Wit. Leden die niet beschikken over een e-mailadres hebben volgens de oproep zelf en volgens de verklaring van gedaagden een brief ontvangen. Weliswaar is die brief niet in het geding gebracht. maar volgens de verklaring van Stricker ter zitting gaat het om slechts zes leden die geen e-mailadres hebben en zou dit de stemming niet hebben beïnvloed. Al met al bestaan voorshands geen aanwijzingen dat een noemenswaardig aantal leden de oproep niet heeft gehad. Verder is door gedaagden op transparante wijze vastgelegd dat 54 leden zijn verschenen, in persoon of bij volmacht. De aanwezigheidslijst met namen, handtekeningen en geboortedata is in het geding gebracht, alsmede de desbetreffende volmachten. Ook alle stembiljetten zijn in het geding gebracht ter onderbouwing van het feit dat 51 stemmen zijn uitgebracht en dat de voorgestelde kandidaten tot bestuurslid zijn gekozen. De conclusie tot zover is dat de ALV van 4 oktober 2021 op de juiste wijze bijeen is geroepen en dat de verkiezing van de vier bestuursleden op rechtsgeldige wijze heeft plaatsgevonden.”

Als tweede is door Eisers aangevoerd dat de ALV die op 4 oktober 2021 heeft plaatsgevonden in strijd is met de redelijkheid en billijkheid onder meer omdat die ALV in strijd was met de geest van het kortgedingvonnis van 21 juli 2021. Met deze ALV is het door de rechter vastgestelde bestuur in de wielen gereden, vlak voordat dit bestuur zelf, in opdracht van de rechter, een ALV zou gaan organiseren, aldus eisers. Ten aanzien van deze tweede aanvoering heeft de rechter het volgende vermeld:

“Eisers worden hierin niet gevolgd. Zoals reeds onder 5.1 (Integendeel, in de brief van Stricker en Van Bolderick van 20 september 2021, gericht aan de leden van Blauw-Wit, wordt slechts gesproken over ‘pogingen’ om een ALV uit te schrijven) overwogen is niet gebleken van concrete aanwijzingen dat het zittende bestuur daadwerkelijk bezig was met het organiseren van een ALV. In dat geval stond het de opstellers van de brief van 31 augustus 2021 vrij om gebruik te maken van de mogelijkheid die artikel 15 lid 4 van de statuten hun bood. Het vonnis van 21juli 2021 kan in redelijkheid niet zo worden uitgelegd dat alleen het toen zittende bestuur een ALV kon bijeenroepen en dat artikel 15 lid 4 van de statuten hierdoor buiten werking zou worden gesteld.”

De conclusie van de rechter is dat de bestuursleden van het huidige bestuur (Giovanny Sabajo, Ammar Khawaja en Hans Fisser) rechtsgeldig zijn verkozen tot bestuursleden van Blauw-Wit. Dit leidt tot afwijzing van de vorderingen van Eisers. Raghoenath, Stricker en Van Bolderick zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Het bestuur heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van het vonnis. Om te beginnen is het betreurenswaardig dat het tot een dergelijke juridische procedure heeft moeten komen. De vereniging heeft op 4 oktober 2021 gesproken en besloten tot benoeming van de bestuursleden. Dat door een drietal leden wordt getwijfeld aan de juridische integriteit van de benoeming op de ALV van 4 oktober 2021 en er een rechter aan te pas moet komen is uitermate spijtig en zeer zeker niet in het belang van de vereniging. Desalniettemin overheerst een gevoel van opluchting, aangezien ook de rechter heeft vastgesteld dat de bestuursleden Giovanny Sabajo, Ammar Khawaja en Hans Fisser rechtsgeldig zijn verkozen tot bestuursleden. Het bestuur gaat dan ook door waarmee het was gestart en kan zich vanaf nu volledig focussen op de (weder)opbouw van ons aller ASV Blauw Wit.

Met sportieve groet,

Het bestuur van ASV Blauw Wit
Ammar Khawaja
Giovanny Sabajo
Hans Fisser
Ben van NelfenTerug naar overzicht 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram